Vedtekter

Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold 2 Formål 3 Åpningstid og ferie 4 Bemanning 5 Opptakskriterier 6 Opptak/oppsigelse/permisjon 7 Kontingent 8 Mislighold 9 Samarbeidsutvalg 10 Forsikring 11 Leke- og oppholdsareal 12 HMS 13 Taushetsplikt 14 Klage 15 Vedtektenes varighet Vedtekter for Voll gårdsbarnehage AS i henhold til Barnehageloven 1 Eierforhold Voll gårdsbarnehage eies av Voll gårdsbarnehage as. 2 Formål Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager § 1. Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklingsmuligheter og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Rammeplan for barnehager og gjeldende lover og forskrifter ligger til grunn for driften. 3 Åpningstid og ferie Barnehagen er åpen mandag til fredag fra 7.30-16.30. Vi holder stengt julaften, virkedagene i mellomjulen, nyttårsaften og virkedagene i påsken. Feriestengt 2 uker i fellesferien. Det inngår 5 planleggingsdager i året, og barnehagen holdes da stengt. 4 Bemanning Det er ansatt barnehagelærere og assistenter slik at driften følger pedagognormen og bemanningsnormen. Ved ekstraordinær stenging av barnehagen utover 3 dager kan foreldre få refundert kontingenten for de dagene barnehagen har vært stengt. 5 Opptakskriterier Ved opptak av nye barn skal følgende prioritering følges: Hovedopptak 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 3. Søsken Søsken har prioritet så fremt det ene går i barnehagen i opptaksåret.. 4. Barnegruppas sammensetning. 5. Loddtrekning Overflyttingsopptak 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 3.Søsken Søsken har prioritet så fremt det ene går i barnehagen i opptaksåret. 4. Barn som har plass ved Berg Familiebarnehage i Trondheim på søknadstidspunktet. 5. Barnegruppas sammensetning 6.Loddtrekning Suppleringsopptak 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/ stenging, skal prioriteres. 4.Søsken Søsken har prioritet så fremt det ene går i barnehagen i opptaksåret. 5. Barnegruppas sammensetning. 6. Barn som fyller 1 år etter 1. september. 7. Loddtrekning 6 Opptak/ oppsigelse: Barnehageplassen tildeles etter løpende opptak. Barnehagen deltar i samordnet opptak for trondheimsbarnehagene. Opptak i barnehagen forutsetter aksept av barnehagens vedtekter. Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema på www.trondheim.kommune.no innen 1.mars hvert år. Søknadsfrist for overflytting er 1.februar. En plass skal sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. Permisjon fra barnehageplass Søknad om permisjon fra barnehageplass sendes til barnehagen innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden. Permisjon gies kun innenfor det gitte barnehageår. Ett barnehageår er fra 1.august til 31.juli 7 Kontingent Bystyret, Trondheim kommune, fastsetter foreldrebetalingen ut fra statlige direktiver, samt regler for moderasjon og friplasser. Betaling regnes fra tildelingsdato som fremkommer i tilbudsbrev om plass. Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder; juli måned er betalingsfri. Faktura sendes foresatte forskuddsvis med forfall den 1. i hver måned. Begge foresatte er solidarisk ansvarlig for utestående oppholdsbetaling selv om betalingskravet faktureres en av de foresatte. Vesentlig mislighold medfører skriftlig oppsigelse av plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, mister man plassen i barnehagen. Foreldre som ikke henter sitt/sine barn etter stengetid, plikter å betale kr.300 pr. påbegynte halvtime for å dekke utgifter til personalets overtid. Kontantstøtte Ved opptak i barnehagen har man ikke lenger krav på kontantstøtte. Foreldrene har en selvstendig meldeplikt til NAV. 8 Mislighold Dersom foresatte, som har barn i barnehagen, bryter eller unnlater å følge barnehagens vedtekter, retningslinjer og bestemmelser, kan eierstyre beslutte at barnet mister plassen. Før det blir gjort vedtak om å si opp et barn skal det være prøvd andre tiltak. Tiltaket skal være drøftet med foresatte. Dersom barnet blir hentet etter barnehagens ordinære åpningstid gjentatte ganger, kan barnet miste plassen. Skriftlig advarsel skal da være gitt på forhånd. 9 Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens pedagogiske og ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. SU kan bistå personalet i å arrangere dugnad, sommerarrangement og andre arrangement. SU-møter foreslås til 1-2 ganger i året for å kunne komme med forslag til, evaluere og godkjenne årsplan for barnehagen. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal bestå av til sammen 4 medlemmer, 2 valgte foreldrerepresentanter og 1 ansatterepresentanter sammen med daglig leder. Medlemmene velges henholdsvis i foreldrerådet. 10 Forsikring. Barna er forsikret gjennom IF forsikring Ansvar De foresatte er selv ansvarlig for barnet ved henting og bringing, de som følger barnet skal forsikre seg om at de har vært i kontakt med personalet. De foresatte må sørge for å overholde åpningstiden. Dersom barnet skal hentes av andre, må barnehagen få beskjed om dette. Medbrakte eiendeler og klær har barnehagen ikke ansvar for. 11 Leke- og oppholdsareal. 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. 12 HMS Barnehagen har etablert system for internkontroll. 13 Taushetsplikt og opplysningsplikt. Barnehagen skal i henhold til Lov om barnehager følge bestemmelsen om taushetsplikt § 21 og opplysningsplikt i Barneverntjenesten § 22 og § 23. 14 Klage. Klage skal komme til barnehagen skriftlig, og vil bli behandlet/svart muntlig og/eller skriftlig. 15 Vedtektenes varighet. Vedtektene er fastsatt av eier. De kan revideres som følge av eierforhold, eller om andre forhold endres. Revidert 06.12.2022