Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Alle foreldre og foresatte som har barn i Voll Gårdsbarnehage er medlemmer av foreldrerådet. 
Foreldrerådet velger to representanter til Samarbeidsutvalget. Hver SUrepresentant sitter i to år.

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Alle foreldre kan melde saker til foreldrerådet og samarbeidsutvalget.